Obchodní podmínky

Obsah:
1. Obecná ustanovení
2. Objednávka
3. Kupní cena, daňový doklad
4. Garance vrácení peněz
5. Odpovědnost
6. Ochrana osobních údajů
7. Závěrečná ustanovení

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající, kterým je Michaela Multana  IČ: 05270847, se sídlem na ulici Arbesova 1055/5, Ostrava 2, 702 00, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, zapsaný v živnostenském rejstříku a na straně druhé je Kupující.

Právní vztahy prodávajícího s Kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2 Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.silazvuku.cz je prodej hudebních nosičů a digitální hudby,  dále pak online kurzů (dále jen předmět koupě)

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy Kupující přijímá, že jakékoliv použití předmětu koupě, nebo informací získaných z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou Kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může Kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

       2.  OBJEDNÁVKA

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.silazvuku.cz Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.silazvuku.cz

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení Kupujícím zavazuje poskytnout Kupujícímu předmět koupě.

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách https://www.silazvuku.cz a že s nimi souhlasí.

      3. KUPNÍ CENA, DAŇOVÝ DOKLAD

3.1 V detailu popisu u příslušného produktu či služby na webové stránce http://www.silazvuku.cz najdete všechny potřebné informacer a ceny produktů, nebo služeb.

3.2 Faktura
Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající Kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem DPH

3.3 Možnosti plateb
Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu. Platba kartou a další platební  metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., IČ: 26046768 s licencí od České národní banky,  která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

3.5 Forma platby
Platba je možná jednorázově nebo opakovaně. Splátkový prodej není možný.

3.7 Dodací podmínky
Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá e-mailem své přístupové údaje do on-line kurzu, nebo k digitálnímu - elektronickému obsahu.
Zboží je odesíláno nejpozději do tří pracovních dní po obdržení platby, 

3.8.Poštovné a balné

Ceny poštovného jsou vždy uvedeny na prodejní stránce a v objednávkovém formuláři u příslušného produktu. Pokud je poštovné zdarma, je tato informmace rovněž uvedena v ceníku u příslušného produktu a v objednávkovém formuláři.

         4. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

4.1 Dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má Kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

4.2 Za své produkty v případě on- line kurů  prodávající kromě zákonné lhůty ručí i vlastní zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání on-line kurzu má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 30 dnů od uskutečnění objednávky. Odstoupení může Kupující provést elektronickou formou na e-mail: info@silazvuku.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s uvedením čísla objednávky, nebo přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Je potřeba také úvést číslo účtu, na které chce kupující peníze zaslat. 

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně on-line kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 7 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude Kupujícímu znemožněn přístup do členské sekce placeného on-line kurzu.

4.3 V případě zboží  je Kupující povinen dodané zboží ihned zkontrolovat bez zbytečného odkladu a do 14 dnů po obdržení zásilky ho může vrátit bez udání důvodu (zboží však musí být originálně zabaleno a nepoužito).

V případě komplikací je možné v pracovních dnech od 9:00 – 18:00 kontaktovat zástupce našeho obchodu na tel.: +420 605 789 418, popř. na e-mailové adrese:  info@silazvuku.cz

Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího nejpozději do týdne od obdržení reklamace o stavu a vyřízení-
     
       5. 
ODPOVĚDNOST

5.1 Zabezpečení
V případě on- line kurzů je přístup k uživatelskému účtu  zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

5.2 Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

        6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Prohlášení prodávajícího
Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které Kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci Kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Kupujícím.

6.2 Osobní data i údaje o nákupech Kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

6.3 Zároveň Kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace prodávajícího.

6.4 Více informací o ochraně osobních údajů najdete na: https://www.silazvuku.cz/ochrana-osobnich-udaju

       7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.01.2023. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.silazvuku.cz/obchodni-podminky a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.